Projekt Filozofie a etika

O projektu

grantový projekt Etika a filosofie - inovace výuky společenských věd na 3 gymnáziích Jihomoravského kraje (projekt  č. CZ.1.07/1.1.02/03.0070 s podporou OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji) vychází z následujících tezí:

Studium filosofie přispívá k rozvoji schopnosti samostatně řešit problémy a logicky argumentovat. Zaměření výuky etiky směřuje k rozvoji morálních zdatností potřebných pro výkon profese a s tím související vnímavosti pro lidské hodnoty. Ze zkušenosti víme, že na trhu práce se v proměnlivých podmínkách uplatní univerzálně rozvinutá harmonická osobnost, schopná dále se rozvíjet.

Problémy filosofie a etiky jsou  součástí Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia zejména Občanského a společenskovědního základu a průřezových témat: „ Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech“, „Multikulturní výchova“ a především“ Osobnostní a sociální výchova“, avšak na školách se filozofii a etice nevěnuje dostatečně pozornost a učitelé nemají k dispozici kvalitní didaktické materiály. Problémem je i odborná a metodická připravenost pedagogů.

 

Tímto projektem bychom chtěli:

  • posílit a zkvalitnit etické a filozofické vzdělání na vybraných gymnáziích
  • inovovat  jejich ŠVP v oblasti společenských věd prostřednictvím:
    • vytvoření didaktických podpůrných prostředků – nových učebních textů a metodických materiálů
    • uplatněním ICT a e-learningu pro výuku a  tvorbu samostatných studentských prací

 

Přínos pro zúčastněné školy:

  • získají podle vlastního zadání kompletně a odborně zpracované výukové texty a metodické materiály pro výuku filosofie a etiky
  • zvýší atraktivnost výuky ZSV využitím moderních ICT technologií a  e-learningu, posílením mezipředmětové vazby výstupů projektu, zavedením projektové výuky
  • posílí didaktické kompetence učitelů, které umožní více diferencovat výuku  a  podpořit žáky se zájmem o společenské vědy (nové materiály, projektová výuka)

 

Realizátoři projektu:
Academia Bohemica, o.p.s. ve spolupráci s Kabinetem pro studium vědy, techniky a společnosti při Filosofickém ústavu AV ČR

Purkyňovo gymnázium Strážnice

Biskupské gymnázium Letovice

Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací